Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 mil. – maximum 6 milioane euro.

Lista domeniilor de activitate eligibile poate fi consultată aici: Anexa2 Lista_domenii_eligibile .

 

FISA TEHNICĂ POR 2.2 – SESIUNEA MAI 2020

 

 1. Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 2. Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

 

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

 

 1. Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect și se referă la realizarea unei investiții inițiale, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:
 • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
 • Extinderea capacității unei unități existente;
 • Diversificarea producției unei unități existent

 

 1. Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile

 

Categoria IMM/

Regiunea de dezvoltare

Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

 

 1. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 mil. – maximum 6 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro3, valabil la data lansării apelului de proiecte.

 

 1. Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 

 1. În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

 

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.
 • extinderea capacității unei unități existente. Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

 

 1. Solicitantul este societate8 sau societate cooperativă9 care se încadrează în categoriaîntreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

 • întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 

 1. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

 

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

 

 1. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.

Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

 

 1. Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare a proiectului este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Cererea de finanțare trebuie să fie depusă, prin intermediul aplicației MySMIS, la organismul intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare în care urmează a se implementa proiectul.

 

 1. Investitia

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare.

Cu titlu de exemplu, extinderea capacității a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, dotarea a două spații de producție (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară etape din același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

 

 1. Dreptul de proprietate/folosinta

Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului):

 

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

 • este liber de orice sarcini sau interdicţii
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele.

 

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

 

Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Notă: imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Documente necesare
 • Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului
 • Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţulu, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.
 • Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate

 

Situaţiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare:

 • Bilanţul prescurtat (Formular 10)
 • Contul de profit şi pierdere (Formular 20)
 • Datele informative (Formular 30)

 

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz:

 • Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie
 • Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii
 • Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării

 • Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.