Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, împreună cu anexele, inclusiv Schema de măsuri de ajutor de minimis având ca obiectiv dezvoltarea microîntreprinderilor prin acordarea de sprijin pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 (proiect).

Perioada de consultare publică: 15 zile lucrătoare, începând cu data de 31.10.2023, respectiv până la data de 21.11.2023.

Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail  consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro.

Despre oportunitatea de finanțare:

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, pe întreprindere unică, echivalentul în lei la data acordării sprijinului, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Solicitantul de finanțare trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Apelurile de proiecte sunt derulate prin platforma electronică MYSMIS, iar procesul de evaluare, selecție, contractare va fi realizat în conformitate cu prevederile secțiunii 8 din ghid.

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a zonelor vizate de apelurile de proiecte în conformitate cu secțiunea 3.5 la ghid, respectiv Teritoriul unității administrativ-teritoriale județ Hunedoara, RO423 – Hunedoara, cu excepția teritoriului cuprins in ITI Valea Jiului conform HG 901/13.07.2022.

Vor fi prioritizate proiectele care vizează crearea de locuri de muncă pentru:
• persoanele direct afectate de procesul de tranziție, respectiv pentru lucrătorii dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (întreg lanțul de producție, întreprinderile care își transformă procesul de producție pe domeniile verzi),
• tinerii cu vârsta de până la 29 ani,
• persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,
• femei,
• persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor pentru acțiunea ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” vizează crearea de noi locuri de muncă durabile din perspectiva obiectivelor de mediu. De asemenea, a se vedea indicatorii de rezultat și suplimentari menționați în cadrul secțiunilor 3.8.2-3.8.3 din ghid.

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni, calculate de la data publicării formei finale a ghidului solicitantului.

Activități eligibile

Se vor finanța următoarele tipuri de activități:

a) Activități aferente activelor corporale
– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
– achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
– lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).
Atenție!
Echipamentele tehnologice, utilajele, instalațiile de lucru, mobilierul, de natura mijloacelor fixe trebuie sa fie utilizate la locația de implementare a proiectului/aria vizată de apel. Imposibilitatea demonstrării derulării de activități economice în zona vizată de apel pe perioada de durabilitate a investiției prin contracte comerciale și/sau obiective realizate va conduce la recuperarea contravalorii celor anterior menționate.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente.

b) Activități aferente activelor necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectul proiectului.

c) Alte tipuri de activități eligibile:
– Activități de organizare evenimente (pentru activitatea de producție, comercializare şi internaționalizare) și cursuri de formare profesională (calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte).
Pentru a fi eligibile, activitățile de formare profesională trebuie să fie realizate de un furnizor de formare relevant acreditat la nivel național și/sau internațional și/sau să fie finalizate cu emiterea unui certificat individual de participare care să ateste durata și domeniul/temele de formare abordate.
Dovada îndeplinirii cerinței se face cu certificatul de absolvire și competențe emis de furnizorul de formare profesională conform propriului sistem de evaluare a competențelor dobândite prin programe de formare profesională. Certificatul de absolvire este însoțit de o anexă în care sunt precizate competențele dobândite prin programul de formare.
– Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (ex: managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).
– Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico – economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare.
– Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.
– Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative.
– Activități specifice certificării / recertificării produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
– Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
– Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Este obligatorie includerea în bugetul proiectului, pe lângă cheltuielile directe și a cheltuielilor indirecte în limita procentului menționat mai sus, fără depășirea valorii maxime a finanțării nerambursabile acordate prin ajutor de minimis.
În stabilirea bugetului cererii de finanțare, se vor avea în vedere plafoanele pentru cheltuieli eligibile:
-achiziționarea de instalații/echipamente specifice care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu – maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
-valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului

Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor se va realiza pe baza criteriilor și sub-criteriilor de evaluare menționate în prezenta metodologie. Pentru apelurile de proiecte pentru care sunt prevăzute condițiile de eligibilitate și selecție în cadrul prezentei metodologii, sunt aplicabile următoarele praguri:
· Pragul de calitate de 50 de puncte;
· Pragul de excelență de 75 de puncte.

Domeniile prioritizate conform PTJ 2021-2027 și domeniile din strategiile regionale de specializare inteligentă (județul Hunedoara)

 • Fabricarea de echipamente electrice în special pentru sectorul auto (fire şi cabluri electrice şi electronice, alte echipamente electrice)
 • Industria alimentară (procesarea produselor locale și a altor produse cu valoare adăugată, prelucrarea/ conservarea cărnii respectiv fabricarea produselor din carne, fabricarea pâinii, prăjiturilor / produse patiserie; fabricarea produselor lactate / brânzeturi; fabricarea băuturilor din struguri, cu excepția situației băurilor alcoolice)
 • Turism sustenabil și sănătate (wellness și turism medical, tratamente inovative pentru boli degenerative, tehnologii emergente în IT medical, fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice)
 • Transporturi[1] (manipulare şi depozitare mărfuri)
 • Servicii TIC (design de software și de sisteme personalizate și programare)

[1] Conform art. 3 din Regulamentul nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

 • Agricultura si industria alimentară,
 • Eficiență energetică și construcții sustenabile,
 • Industria manufacturieră și prelucrătoare
 • Industrii culturale și creative
 • TIC si automotive,
 • Sănătatea și calitatea vieții

Detalierea domeniilor CAEN se poate găsi aici.
Ghidul Solicitantului poate fi consultat aici.

Compartiment investitori, relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.