Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a inițiat un program de sprijin acordat IMM-urilor și companiilor din domeniul HORECA.

Aceste companii pot accesa o finanțare nerambursabilă de până la 100.000 de euro, pentru achiziția și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, la pachet cu cel puțin o stație de încărcare pentru vehicule electrice cu o putere de 22 kW.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 1.  cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat 5 şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 2. cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 3. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 4. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 5. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;
 7. stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

(3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanță și management a proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

Sistem de panouri fotovoltaice – complex de instalaţii, echipamente şi elemente, care împreună sunt destinate producerii și stocării de energie electrică utilizând energia solară;

Staţie de reîncărcare – este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin intermediul a unuia sau a mai multe puncte de reîncărcare;

Unitate HORECA – persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Unitate HORECA cu activitate sezonieră – prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoașterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de minimis dintre care se enunță:

 1. în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 2. deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
 3. are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 4. are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 5. e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 6. se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 7. se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 8. ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 14
 9. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică
 10. în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Bugetul programului, în primul ciclu de finanțare, va fi de 476 milioane lei (circa 100 milioane euro), care ar ajunge pentru aproximativ 1000 de firme beneficiare.

ART. 8 – Etapele programului

(1) Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020- 2026, în mai multe cicluri de finanțare.

(2) Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:

 1. a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului;
  b) înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora;
  c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;
  d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;
  e) analiza și aprobarea proiectelor;
  f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
  g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
  h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;
  i)încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
  î) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;
  j) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;
  k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;
  l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
  m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;
  n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program.

Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 60 de zile.

Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii.

Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 60 de zile, ulterior demarării sesiunii de înscriere.

Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade.

Serviciul investitori, relații externe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.