Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă a lansat, la data de 27 aprilie 2023, în consultare publică Ghidul Solicitantului Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă – Proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Perioada de consultare publică: 2 luni începând cu data de 27 aprilie 2023.

Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise le următoarele adrese de email: contact.por@mfe.gov.ro și secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro.

Precizări utile!

Pentru județul Hunedoara, suma alocată este de  77,2 milioane EUR (include și suma aferentă instrumentului ITI Valea Jiului, pentru care se va lansa un apel separat). Firmele mici și mijlocii vor putea obține granturi cu valoare minimă de 200.000 EUR și valoare maximă de 1.999.999 EUR, sub formă de ajutor de minimis și ajutor regional de stat.

  • ajutor de minimis: finanțare de maximum 200.000 de euro, cu o contribuție a beneficiarului de 10% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului.
  • ajutor regional de stat: finanțare de maximum 1.999.999 de euro, cu intensitate care variază între 60% și 70%, în funcție  de dimensiunea firmei. Diferența de 30%-40% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului regional revine în sarcina beneficiarului.

Firmele beneficiare au și obligația să creeze noi locuri de muncă, numărul minim al acestora fiind corelat la valoarea finanțării nerambursabile solicitată:

  • minim un loc de muncă: < 0,5 mil euro
  • minim două locuri de muncă: >= 0,5 mil euro și < 1 mil euro
  • minim trei locuri de muncă: >= 1 mil euro și < 1,5 mil euro
  • minim patru locuri de muncă: >= 1,5 mil euro și < 2 mil euro

Obligația privind numărul minim de locuri de muncă nou create se menține indiferent de eventuala scădere a grantului ulterior depunerii cererii de finanțare (inclusiv pe perioada de implementare a proiectului). În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii.

Categorii de cheltuieli eligibile

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis):

3.1. Studii de teren

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisioane, cote si taxe

3.4. Proiectare şi inginerie

3.5. Asistenţă tehnică

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări)

4.3. Active necorporale

4.3.1. cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

4.3.2. Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;

4.3.3. Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice): Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute, în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Capitolul 6. Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională (finanțabile prin ajutor de minimis) – calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare, pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajați, cu condiția ca ele să se concretizeze prin cursuri acreditate și prin care să se ofere participanţilor diplome recunoscute naţional şi în Uniunea Europeană.

Capitolul 7. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată este eligibilă conform art. 9 din Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de mijloace de transport.
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

Lista condurilor CAEN eligibile este vastă și include aproximativ 280 de repere. Aceasta poate fi consultată aici

Compartiment investitori, relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.