Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar al Programului Tranziție Justă pentru județul Hunedoara anunță că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat șase apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor. Este vorba despre 132 de milioane de euro pentru investițiile productive în IMM-uri și alte aproape 49 de milioane de euro pentru investițiile productive în ITI Valea Jiului.

În ceea ce privesc investițiile productive în IMM-urile din județul Hunedoara, vă aducem în atenție faptul că apelul deschis pentru Prioritățile 1-6, acțiunea -Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă:

 • Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.
 • Investițiile eligibile vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

În cadrul apelurilor de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

 • ajutor de stat regional pentru investiții
 • ajutor de minimis

Regulă pentru ajutorul de stat: Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (creare, extindere, diversificare, schimbare fundamentală a procesului general de producție sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiți al unei unități existente, dotare spații de producție/servicii). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Rata de cofinanțare:

 • Aportul propriu la cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis este de minimum 10%.
 • Pentru ajutorul de stat, cofinanțarea proprie diferă în funcție de dimensiunea firmei (micro, mică, mijlocie). Pentru micro-întreprinderi și întreprinderi mici este de 30%, iar pentru întreprinderi mari este de 40%.

Precizăm că firmele care cer mai mulți bani trebuie să și creeze mai multe locuri de muncă, în funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175.000 euro finanțare nerambursabilă solicitată. Grila de evaluare arată că locurile de muncă suplimentare sunt sursă pentru un punctaj mai mare. De asemenea, localizarea proiectului în zonele defavorizate și/sau comunitățile marginalizate, inclusiv zone rurale marginalizate din aria geografică aplicabilă apelului de proiecte aduce un punctaj mai bun.

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

 1. Investiții în active corporale:
 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect și implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente și doar în limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional.
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie legate de obiectul investiției inițiale.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului, cu excepția situațiilor în care activitatea pentru care se realizează investiția inițială este în domeniul IT&C, unde procentul privind valoarea eligibilă a activelor necorporale poate crește până la maximum 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul  dispozițiilor Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3996/19.10.2023.

 1. Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect.

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte.

Pentru a fi eligibile, activitățile de formare profesională trebuie să fie realizate de un furnizor de formare relevant acreditat la nivel național și/sau internațional și/sau să fie finalizate cu emiterea unui certificat individual de participare care să ateste durata și domeniul/temele de formare abordate. Este opțională includerea în proiect a acestor activități asociate investiției inițiale. Cu toate acestea se va puncta suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiare.

 1. Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).
 2. Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico – economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare;
 3. Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor  de construcții și instalații.
 4. Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative
 5. Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 6. Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
 7. Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de implementare a activităților proiectului nu trebuie să depășească 31 decembrie 2029.

Sursa: ADR Vest

Compartimentul investitori, relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.